top of page

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ ΑΞΙΑΣ 50 ΕΥΡΩ

Οι όροι συμμετοχής στην κλήρωση της Re4Earth είναι οι εξής:

1.         H εταιρεία με την επωνυμία «ECOZONE GREEK BRANCH» (εφεξής καλούμενη και  “ECOZONE”) που εκπροσωπεί το brand “Re4Earth” και εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ζερβουδάκη 14-16-18 (Α.Φ.Μ.: 99668829, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κο Οδυσσέα Παναγιώτη Ρηγόπουλο, διοργανώνει την ακόλουθη προωθητική ενέργεια με τίτλο «Meet Market – Διαγωνισμός Γνωριμίας με δώρο Gift Card»  σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής. Οι όροι συμμετοχής θα υπάρχουν διαθέσιμοι στο εκθεσειακό περίπτερο της Re4Earth το χρονικό διάστημα από 14.10.2023 έως 15.10.2023, αλλά και στην ιστοσελίδα www.re4earth.com.

2.         Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται από τη συμμετοχή οι εργαζόμενοι στην Εταιρία ECOZONE  καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς μέχρι και τον δεύτερο βαθμό των ανωτέρω προσώπων.

3.         Η συμμετοχή θα αρχίσει στις 14.10.2023 από τις 12.00 π.μ., άλλως κατά την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας του MEET MARKET, και θα λήξει στις 15.10.2023 όχι πέραν των 22.00 μ.μ., άλλως κατά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας της εν λόγω εκδήλωσης.

4.         Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια γίνεται με υποχρέωση  συμπλήρωσης των στοιχείων (όνομα, επώνυμο, email) και εγγραφής των συμμετεχόντων στην mailing list, σε συγκεκριμένη φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Re4Earth και θα υποδεικνύεται από την εταιρεία στους ενδιαφερόμενους.

5.         Το προσφερόμενο δώρο της προωθητικής ενέργειας (εφεξής «το δώρο») είναι το εξής:

1 ηλεκτρονική κάρτα δώρου, αξίας 50 ευρώ, την οποία ο νικήτής θα μπορεί να εξαργυρώσει ο ίδιος, ή να δωρίσει. Το δώρο θα το λάβει ηλεκτρονικά (με email) στην διεύθυνση που θα έχει δηλώσει κατά την διαδικασία υποβολής των στοιχείων του στη φόρμα συμμετοχής. Η εξαργύρωση της κάρτας δώρου γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος re4earth.com και θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως και 6 μήνες μετά την έκδοσή της.

 

6.         Η ανάδειξη του νικητή θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση που θα διεξαχθεί  την Δευτέρα 16/10/2023, στο τέλος της εκδήλωσης, με αδιάβλητο τρόπο, από τριμελή επιτροπή, απαρτιζόμενη από έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος προεδρεύει της επιτροπής, έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του MEET MARKET, καθώς και έναν εκ των παρευρισκομένων που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον.

7.         Οι συμμετέχοντες έχουν 1 δικαίωμα συμμετοχής ανά άτομο.

8.         Μετά την κλήρωση, ο νικητής θα ενημερωθεί με email από την ECOZONE. Η εταιρεία θα παρέχει τη πληροφόρηση για τον νικητή του συγκεκριμένου καταστήματος σε περίπτωση που ζητηθεί.

9.         Το δώρο θα σταλεί ηλεκτρονικά στον νικητή έως την Τετάρτη 18/10/2023.

10.        Εάν ο νικητής δεν ανταποκριθεί ή αρνηθεί να το εξαργυρώσει για 6 μήνες, η απονομή του αντίστοιχου δώρου ακυρώνεται και η ECOZONE απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη.

11.        Το δώρο δεν ανταλλάσσεται, ούτε είναι δυνατή η αντικατάστασή τους με άλλο ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

12.        Η εταιρεία ECOZONE περιορίζει την ευθύνη της στη διάθεση του δώρου που αναφέρεται ανωτέρω αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και εξαργύρωση του δώρου από τους νικητές εντός των ανωτέρω προθεσμιών.

13.        Η εταιρεία ECOZONE διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα του νικητή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο διαδίκτυο, να μεταδώσει οπτικοακουστικό υλικό και να δημοσιεύσει φωτογραφίες από την διαδικασία της προωθητικής ενέργειας και της κλήρωσης, καθώς και την παράδοση του δώρου στους νικητές για διαφημιστικούς σκοπούς και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της παραλαβής του δώρου, κλπ.  η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

14.        Η ECOZONE έχει το δικαίωμα μεταβολής και ανάκλησης ή και κατάργησης της προωθητικής ενέργειας οποτεδήποτε και καθ’ οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει την κλήρωση και/ή να παρατείνει τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας. Επίσης θα έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους και κανονισμούς της προωθητικής ενέργειας οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της ισχύος της. Κάθε τέτοια τροποποίηση αναρτάται στην ίδια ιστοσελίδα, στην οποία υπάρχουν και οι παρόντες όροι, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων και θα ισχύει από τη κοινοποίηση των όρων σε εμφανές σημείο στο περίπτερο της ECOZONE στο MEET MARKET.

15.        O νικητής συναινεί ρητώς όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία ECOZONE ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει η ECOZONE για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ' εντολή και για λογαριασμό της. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από τη ECOZONE και θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της προωθητικής ενέργειας, είτε από την ECOZONE είτε από τις συνεργαζόμενες εταιρίες που θα διορίσει η ECOZONE, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των Νικητών, την τυχόν αποστολή των δώρων στους Νικητές,  κλπ., καθώς και για μελλοντική ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με διαφημιστικές - προωθητικές ενέργειες της ECOZONE και των συνεργατών της, καθώς προϋπόθεση συμμετοχής στην κλήρωση θα είναι η αποδοχή των συγκεκριμένων όρων αλλά και αποδοχή επικοινωνίας για προωθητικούς σκοπούς.  Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους, που τηρούνται στο εν λόγω αρχείο κατά τους όρους του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει επικοινωνώντας με την ECOZONE στο τηλέφωνο τηλ. 210 832 2326

16.        Η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων.

17.        Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετικά με την προωθητική ενέργεια και τους όρους συμμετοχής σε αυτήν, επιλύεται κατά το Ελληνικό Δίκαιο από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

bottom of page